Nieruchomość zabudowana Nowa Wieś

Konkurs ofert
Katowice, 18-07-2022

 

Warunki sprzedaży z wolnej ręki prawa własności do nieruchomości

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest: Prawo własności do nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 221/2 o powierzchni 0,0998 ha położonej w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Maleckiej 18, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej KR2E/00038021/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach. Obniżona cena sprzedaży: 554 400,00 zł, (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100). Pierwotna wycena opiewa na kwotę 700 000,00 zł, (siedemset tysięcy złotych 00/100).
 2. Podstawą prawną sprzedaży jest treść art. 311 w związku z art. 320 Prawa Upadłościowego
 3. Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279.
 4. Ogłoszenie / zaproszenie do składania ofert zostanie umieszczone w dwóch poczytnych czasopismach oraz dostępnych stronach internetowych co najmniej 14 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.
 5. Dopuszcza się możliwość publikacji ogłoszenia w wersji skróconej, które zawierać będzie co najmniej:
 • Podmiot ogłaszający sprzedaż
 • Określenie formy sprzedaży
 • Termin i miejsce składania ofert
 • Odesłanie do pełnych warunków sprzedaży
 • Informację o odstąpieniu syndyka od sprzedaży bez podania przyczyn
 • Dane kontaktowe: adres i telefon do syndyka
 1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona
 2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą od ceny minimalnej. Podana cena sprzedaży stanowi cenę minimalną.
 3. Nabywcą nieruchomości może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni powyższe warunki, za wyjątkiem Sędziego komisarza, syndyka i jego przedstawicieli
 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest złożenie oferty, w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie nie później niż do dnia 09-08-2022 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Nowa Wieś”.
 5. Oferta powinna zawierać:
 6. dokładne określenie nieruchomości, której dotyczy
 7. status prawny oferenta oraz dane: imię i nazwisko, firmę, adres zamieszkania lub siedziby oferenta numery: NIP i REGON a w przypadku osób fizycznych numer PESEL,
 8. proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej
 9. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do którego wpisany jest oferent (nie starszy niż 30 dni)
 10. Podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru
 11. Zezwolenia, uchwały i zgody – jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane
 12. numer konta bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium
 13. potwierdzenie wpłaty wadium
 14. Oświadczenia:
 15. o zapoznaniu się z warunkami konkursu, spełnieniu i akceptacji tych warunków
 16. o zapoznaniu się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym
 17. że oferta nie jest złożona przez Sędziego Komisarza, syndyka i jego przedstawicieli
 18. że uczestnik przetargu zawrze umowę w terminie określonym przez syndyka, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wybrania oferty przez Syndyka oraz dokona przed tym terminem wpłaty ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium na rachunek bankowy masy upadłości – pod rygorem utraty wadium.
 19. Dokumenty wymagane od uczestnika konkursu winny zostać złożone w oryginale, odpisie potwierdzonym przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub przez wystawcę dokumentu urzędowego. Oferta i oświadczenie dla swojej ważności wymagają podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji w rozumieniu przepisów prawa.
 20. Oferta złożona po terminie lub w formie niezgodnej z wymogami warunków konkursu zostanie odrzucona. Odrzucona oferta zostanie zwrócona oferentowi.
 21. Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka, zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży przed zawarciem umowy, przy czym przez cenę zapłaty uważa się uznanie rachunku bankowego upadłego kwotą stanowiącą całą cenę sprzedaży.
 22. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw, jak również związane z wykreśleniem zabezpieczeń, ponosi kupujący.
 23. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne
 24. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 11-08-2022 o godzinie 10:00. Do rozstrzygnięcia konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej wymagania określone poniżej.
 25. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej albo przeprowadzić dodatkową pisemną aukcję – dogrywkę z udziałem wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. Za oferty równorzędne uważa się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 5% ceny wywoławczej. W takim przypadku syndyk pisemnie powiadamia wszystkich uczestników i wyznacza termin 7 dniowy na ponowne złożenie ofert i rozstrzygnięcie. Termin ten liczy się od daty odbioru pisma przez ostatniego uczestnika.
 26. Najlepsza oferta złożona w toku aukcji – dogrywki, zostaje wybrana przez syndyka a wszyscy oferenci powiadomieni o rozstrzygnięciu.
 27. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaproponował postąpienia, syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z dotychczas złożonych. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnym pismem o zapadłym rozstrzygnięciu.
 28. Syndyk zastrzega, że może zmienić warunki konkursu lub unieważnić go na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Konkurs może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
 29. Wpłacenie w terminie nie później niż do dnia 09-08-2022 wadium, w wysokości 60 000,00 zł (liczy się data uznania rachunku bankowego syndyka pełną kwotą wadium), które należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

ARGO-EKO SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

 1. Malecka 20, 32 651 Nowa Wieś

NIP: 5492432238; Regon: 142866710

Volkswagen Bank: 44 2130 0004 2001 0902 9844 0001.

 1. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium jest nieoprocentowane
 2. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w konkursie, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w zakreślonym przez syndyka terminie lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym jako data zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazane konto bankowe w terminie 3 dni roboczych, od wyboru oferty. Za dzień zwrotu wadium uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.
Cena:554 400,00 zł
Adres:ul. Malecka
Miasto:Nowa Wieś
Województwo:Małopolskie
Kod pocztowy:32-651
Rok budowy:1996
Piętra:2
Typ oferty:Konkurs ofert na sprzedaż
Ogrodzenie:Metalowe

Listing Inquiry