PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE MARIUSZ KRAWCZYŃSKI P.U – H w upadłości likwidacyjnej

20121119 Upadłość 00020141103 Prawomocność zmiany kierunku (1)

Charakterystyka składników majątkowych masy upadłości Mariusza Krawczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Mariusz Krawczyński P.U-H. w upadłości likwidacyjnej

 

Pełna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Mariusz Krawczyński P.U-H. w upadłości likwidacyjnej

Adres siedziby: 44-285 Kornowac, Rzuchów, ul. Krzyżkowicka 46

Regon: 276850658

NIP: 6471729175

 

Upadły jest właścicielem czterech nieruchomości szczegółowo opisanych w trzech księgach wieczystych:

 • GL1R/000040501/1 (w tej księdze wieczystej opisane są dwie nieruchomości:
 1. Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym w miejscowości Rzuchów, nieujawnionym w księdze wieczystej położona na pięciu działkach o numerach 168, 169, 170, 171 i 255/167 o powierzchni łącznej 9 680,00 m2 . Zwana dalej „dom w Rzuchowie”.
 2. Nieruchomość zabudowana budynkiem kurnika w miejscowości Rzuchów, nieujawnionym w księdze wieczystej, położonym na działce gruntowej oznaczonej numerem 1263/163 o powierzchni 8 515,00 m2). Zwana dalej „kurnikiem”.
 • GL1W/00002094/0 (działka gruntowa w Rydułtowach o nr 2233/59 o powierzchni 7 440,00 m2, zabudowana budynkami: handlowo-usługowym, pawilonem handlowym, budynkiem sklepu ogrodniczego i halą rozbioru drobiu). Zwana dalej „nieruchomością w Rydułtowach”.
 • GL1W/000068507/9 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 67 w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śl. przy ul. Ofiar Terroru 95 w Rydułtowach). Zwana dalej „mieszkanie w Rydułtowach”.

 

W domu w Rzuchowie zamieszkuje była żona upadłego wraz z dwoma nieletnimi córkami i jedną pełnoletnią, natomiast kurnik jest niewykorzystywany. Na działce w Rydułtowach prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza przez Rancho Centrum Ogrodnicze spółka z o.o., dzierżawiącej nieruchomość od Rancho Centrum Ogrodnicze Krawczyńscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej. Ta ostatnia spółka dysponują nieruchomością na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia, zawartej z Mariuszem Krawczyńskim przed ogłoszeniem upadłości. Mieszkanie w Rydułtowach jest przedmiotem umowy najmu, z której miesięcznie wpływa do masy kwota 400,00 zł tytułem czynszu. Ponadto, upadły jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: Rancho Centrum Ogrodnicze spółka z o.o. Wartość nominalna tych udziałów stanowi kwotę 6 000,00 zł. W początkowym okresie postępowania nie było konieczności korzystania z zapisów art. 310 PUiN, gdyż bieżące wpływy i posiadane środki finansowe wystarczały na pokrycie bieżących kosztów: obwieszczeń, opłat sądowych, kosztów wyceny oraz innych. Wartościowymi składnikami majątku trwałego są ww nieruchomości i udziały oraz wyposażenie mieszkania upadłego, które będą głównym źródłem zasilania funduszy masy. Wyposażenie spisane w siedzibie firmy (dom w Rzuchowie) nie stanowi znaczącej wartości rynkowej, gdyż są to meble i urządzenia zakupione przed wielu laty. Zakładany optymistycznie okres likwidacji to 14 miesięcy lecz prowadzenie postępowania upadłościowego może się przeciągnąć. Problemem może być nieokreślony w umowie sposób rozliczenia po zakończeniu umowy użyczenia. Wnioskowane będzie odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości w trybie przewidzianym przepisami (art.206 Pr. Up. i Napr.) i zezwolenie na sprzedaż w rozbiciu na poszczególne składniki majątkowe. Ta forma likwidacji pozwoli uzyskać fundusze na przeprowadzenie postępowania upadłościowego bez konieczności jego umarzania z powodu braku środków.

Na dzień ogłoszenia zmiany kierunku prowadzenia postępowania upadłościowego upadły nie zatrudniał pracowników. Działalność gospodarcza nie jest już prowadzona. Kosztami stałymi dłużnika, które obecnie obciążają masę upadłości są: koszty podatków od nieruchomości w Rydułtowach i Rzuchowie oraz alimenty zasądzone na rzecz byłej żony upadłego. Ponadto masa ponosi koszty: koszt obsługi biurowej, księgowej, a także inne koszty związane z utrzymaniem masy upadłości. Prowadzone od dnia 19-11-2012 postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z wierzycielami zostało zmienione Postanowieniem w dniu 13-10-2014 na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika. W okresie przed ogłoszeniem upadłości prowadzone były egzekucje komorników sądowych, które zawieszono. Nieruchomości opisane są w trzech księgach wieczystych:

GL1R/000040501/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Raciborzu obciążona jest hipotekami:

 • Hipoteka umowna do kwoty 500 000,00 zł jako zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu: kapitał i odsetki, umowa kredytu nr 108/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: bank PKO SA
 • Hipoteka umowna do kwoty 500 000,00 zł jako zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu: kapitał i odsetki, umowa kredytu zaliczka nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: bank PKO SA
 • hipoteka przymusowa do kwoty 177 095,00 zł jako zabezpieczenie wierzytelności objętej nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt X GNc 158/11 zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Pragma Inkaso SA
 • hipoteka przymusowa do kwoty 16 895,55 zł jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami i kosztami upomnień: zaległości z tytułu podatku od towarów i usług zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Naczelnik urzędu skarbowego w Raciborzu.

GL1W/00002094/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim obciążona jest hipotekami:

 • hipoteka umowna łączna do kwoty 3 000 000,00 zł jako zabezpieczenie należności głównej oraz innych wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki wymienionych w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu, umowa pożyczki nr u/0090599057/0001/2011/4200 z dnia 30.06.2011r zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, Warszawa.
 • Hipoteka umowna łączna do kwoty 750 000,00 zł jako zabezpieczenie należności głównej oraz innych wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki wymienionych w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu, umowa kredytu obrotowego nr u/0090599057/0002/2011/4200 z dnia 30.06.2011r zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, Warszawa
 • hipoteka przymusowa do kwoty 70 855,00 zł jako zabezpieczenie należności głównej oraz innych wierzytelności wymienionych w dokumentach stanowiących podstawę wpisu: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, X GNC 158/11, 2011-04-12, Sąd Okręgowy W Gliwicach, Postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności, X GCO 12/12, 2012-03-20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowienie w przedmiocie wydania dalszego tytułu wykonawczego: X GCO 12/12, 2012-05-29, Sąd Okręgowy w Gliwicach zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Pragma Inkaso SA

GL1W/000068507/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim obciążona jest hipotekami:

 • hipoteka umowna do kwoty 180 000,00 zł jako zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu oraz innych należności wymienionych w umowie sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki: rep. a nr 961/2012 z dnia 2012-03-22, umowa kredytowa z dnia 2012-03-20 nr 81124043573111001046965234 zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: bank PKO SA
 • hipoteka przymusowa do kwoty 17 710,00 zł jako zabezpieczenie należności głównej oraz innych wierzytelności wymienionych w dokumentach stanowiących podstawę wpisu: Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, X GNC 158/11, 2011-04-12, Sąd Okręgowy W Gliwicach, Postanowienie o nadanie klauzuli wykonalności, X GCO 12/12, 2012-03-20, Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowienie w przedmiocie wydania dalszego tytułu wykonawczego: X GCO 12/12, 2012-05-29, Sąd Okręgowy w Gliwicach zabezpieczającymi roszczenia wierzyciela: Pragma Inkaso SA

 

Syndyk wystąpi do Sędzi Komisarz z wnioskami: o odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości w trybie przewidzianym przepisami (art.206 Pr. Up. i Napr.) i wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż w rozbiciu na poszczególne składniki majątkowe. Ta forma likwidacji pozwoli uzyskać fundusze na przeprowadzenie postępowania upadłościowego bez konieczności jego umarzania z powodu braku środków.

 

Dokumenty

 

Oferty dla danej upadłości: