Działki w Przecieszynie

Ogłoszenie/zaproszenie ofertowe do konkursu na sprzedaż z wolnej ręki prawa do udziałów w nieruchomościach stanowiących własność upadłej Jadwigi Byrskiej (VIII GUp 26/20)

 Syndyk masy upadłości, w ramach postępowania upadłościowego konsumenckiego sprzeda z wolnej ręki prawa własności:

  1. Udział (3/32 części) w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działki nr 176/13 o pow. 0,0416 ha objętej księgą wieczystą KR1E/00016217/3 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, położonej przy ul. Grojeckiej w obrębie Zaborze, w gminie wiejskiej Oświęcim
  2. Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z dwóch działek objętych księgą wieczystą KR1E/00001146/6 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu położonej w obrębie Przecieszyn: nr 362 o powierzchni 0,0133 ha i nr 127/25 o powierzchni 0,2230 ha.

Podstawowym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena, nie niższa niż 1 828,00 zł, (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100) dla pozycji a), oraz 29 984,00 zł, (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 dla pozycji b). Oferty należy składać na adres syndyka: Andrzej Mitręga, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice w terminie do 23-08-2022r wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości: 200,00 zł (dwieście złotych) dla nieruchomości (a) i 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla nieruchomości (b), które należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:

Jadwiga Byrska w upadłości

Wyzwolenia 23; 32-625 Przecieszyn

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA

72 4370002 0011 0158 4699 0001

Oferta powinna zawierać m.in.:

  1. dane oferenta,
  2. wysokość proponowanej ceny
  3. Oświadczenie o akceptacji warunków sprzedaży i zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
  4. Potwierdzenie wpłaty wadium

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: syndyk.am@wp.pl, tel. 506732142 (pon.- pt., w godz. 10.00 -16.00).

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo wycofania ogłoszenia i rezygnacji ze sprzedaży bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny. Rozstrzygnięcie nastąpi na posiedzeniu niejawnym w dniu 25-08-2022 o godzinie 11:00 a wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością należy skontaktować się z Syndykiem.

/uploads/2021/09/20200707_Mapa-zasadnicza-176_13.pdf”]
Cena:32000
Miasto:Przecieszyn
Województwo:Małopolskie
Typ oferty:Konkurs ofert

Listing Inquiry